Охорона та захист лісу

ДП Зарічанський лісгоспНапрями Охорона та захист лісу

ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ЛІСУ

Лісове законодавство передбачає охорону лісів від незаконних дій громадян, підприємств, установ та організацій, а також біологічний захист лісів від шкідників і хвороб, інших шкідливих чинників, що впливають на санітарний стан лісових ресурсів.
Відповідно до ст. 86 ЛК України організація охорони і захисту лісів передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на їх збереження від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб.
Власники лісів і постійні лісокористувач і зобов'язані розробляти та проводити в установлений строк комплекс протипожежних та інших заходів, спрямованих на збереження, охорону та захист лісів. Перелік протипожежних та інших заходів, вимоги щодо складання планів цих заходів визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства, органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень. Захист лісів від шкідників і хвороб забезпечується шляхом систематичного спостереження за станом лісів, своєчасного виявлення осередків шкідників і хвороб лісу, здійснення профілактики виникнення таких осередків, їх локалізації і ліквідації. Забезпечення охорони і захисту лісів покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, та органи місцевого самоврядування, власників лісів і постійних лісокористувачів.
Великого значення для охорони лісів набуває ведення Зеленої книги України. Відповідно до Положення про Зелену книгу України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року, вона є офіційним державним документом, в якому зведено відомості про сучасний стан рідкісних, таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань України, що відіграють важливу роль як складова частина біологічного різноманіття і потребують особливої охорони.
Охорону і захист лісів в Україні здійснюють:
  • державна лісова охорона, яка діє у складі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органу виконавчої влади, Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління;
  • лісова охорона інших постійних лісокористувачів і власників лісів (ст. 89 ЛК України).
Основними завданнями державної лісової охорони є: здійснення державного контролю за додержанням лісового законодавства; забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, захист від шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу. її діяльність урегульована Постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 року "Положення про державну лісову охорону".
Ступінь пожежної небезпеки визначався за "Шкалою оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянокних ділянок лісового фонду” розробленою інститутом "Укрдіпроліс" і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року № 52.

Розподіл лісових ділянок за класами пожежної небезпеки, га

Лісництво Класи пожежної небезпеки Разом Середній клас
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8
Зарічанське 456,0 1591,6 974,4 1209,3 895,1 5126,4 3,09
Корбутівське 531,9 338,0 572,9 1199,2 445,1 3087,1 3,22
Чуднівське 66,6 92,3 1182,3 1070,4 398,4 2810,0 3,58
Макарівське 23,9 1096,7 426,5 46,0 195,9 1789,0 2,6
Усього: 1078,4 3118,6 3156,1 3524,9 1934,5 12812,5 3,16
Територія характеризується середнім (3,16) класом пожежної небезпеки, що зумовлено значною питомою вагою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок молодняків, середньовікових насаджень, досить інтенсивним відвідуванням лісів місцевим населенням під час пожежонебезпечного періоду.
Територія держлісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними відноситься до зони наземної охорони лісів. Охорона лісів забезпечується шляхом наземного патрулювання лісовою охороною.
Крім вказаних заходів з протипожежного впорядкування, слід більше уваги приділяти роз’яснюючій роботі серед населення, а також пропаганді правил пожежної безпеки в лісі.
 
Для покращання охорони лісів від пожеж та інших лісопорушень, а також з метою більш якісного виконання запроектованих обсягів лісогосподарських і лісокультурних робіт, кількість майстерських дільниць створена в наступній кількості :
 

Запроектовані обсяги заходів з протипожежного впорядкування

Найменування Од. виміру Існує Проектується додатково Прийнято 2-ю л/в нарадою Термін виконання
1. Попереджувальні протипожежні заходи
1.1. Встановлення попереджувальних аншлагів шт. 30 20 20 Ревізійний період
1.2. Обладнання місць відпочинку і куріння шт. 10 5 5 Ревізійний період
1.3. Встановлення шлагбаумів шт. 20 10 10
2. Обмежувальні протипожежні заходи
2.1. Створення мінеразівованих смуг км. 165 50 50 щорічно
2.2. Створення протипожежних розривів га 6,8 6,8 Ревізійний період
2.3. Догляд за мінералізованими смугами км 75 100 100 Ревізійний період
3. Дозорно-сторожові протипожежні заходи
3.1. Організація пунктів зосередження п/п інвентарю шт. 4 4 Ревізійний період

Проект поділу території на майстерські дільниці та обходи

Найменування лісництв Загальна площа, га Дільниці Обходи
існує проектується існує проектується
Кіль-кість Кіль-кість Середня площа, га Кіль-кість Кіль-кість Середня площа, га
Зарічанське 5126,4 2 2 2563,2 9 9 589,6
Корбутівське 3087,1 1 1 3087,1 8 8 385,9
Чуднівське 2810,0 1 1 2810,0 5 5 562,0
Макарівське 1789,0 1 1 1789,0 4 4 447,3
Усього 12812,5 5 5 10249,3 26 26 1984,8

ЛІСОЗАХИСТ

Санітарний стан лісів на даний час слід вважати задовільним, за винятком ялинових деревостанів, які проростають не в відповідних типах лісу.
Осередків хвороб лісу виявлено на площі 940,0 га (станом на 01.06.2020р.)
В залежності від появи і розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, зміни санітарного стану насаджень, обсяги заходів з лісозахисту, повинні уточнюватись.
З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, треба під час ведення лісового господарства виконувати вимоги "Санітарних правил в лісах України" (Київ-2016).

Запроектовані щорічні обсяги заходів з лісозахисту

Найменування заходу Од. виміру Запроектовано лісовпорядкуванням Прийнято 2-ю л/в нарадою Примітка
1. Лісопатологічне обстеження га 1500 1500 щорічно
2. Ґрунтові розкопки ям 3 30 щорічно
3. Біологічні заходи боротьби:
- виготовлення штучних гнізд шт. 150 150 щорічно
- ремонт штучних гнізд шт. 50 50 щорічно
- огороджування шт. 20 20 щорічно
4. Організаційно-господарські заходи:
- нагляд за появою осередків шкідників і хвороб га 12812,5 12181,5 щорічно